report

De volgende definities zijn er voor het woord report

  • (effectenhandel) transactie waardoor de afwikkeling van een termijncontract naar de toekomst verschuift Het geleende bedrag was bestemd geweest "voor beursoperaties". Mogelijk ging het om een zgn. report of termijnhandel. [3] Het kan voorkomen, dat een speculant A. op de termijnmarkt heeft gekocht en dat na verloop van den bedongen termijn de door hem verwachte prijsstijging nog niet is ingetreden, of dat hij een verdere stijging verwacht. A. zal er thans nog niet gaarne toe overgaan, zijne positie af te wikkelen. Degene, van wien hij heeft gekocht, zal mogelijk niet bereid zijn, hem uitstel toe te staan. Vandaar dat A. een andere persoon B. zal trachten op te sporen, die bereid is, in zijne plaats de betreffende partij goed in ontvangst te nemen en te betalen, zich tegelijkertijd verplichtend, na verloop van een overeen te komen termijn het goed weer tegen een zekeren prijs aan hem te zullen terugleveren. Men pleegt een dergelijke handelwijze aan te duiden door te zeggen I dat B. van A. de partij goederen "in report" heeft genomen. Deze reportaffaire bestaat dus eigenlijk in een verkoop van A. aan B. a contant, terwijl eerstgenoemde denzelfden post tegelijkertijd op termijn van B. terugkoopt [4] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.