aanranding

De volgende definities zijn er voor het woord aanranding

  • (verouderd) aantasting ▸ Nademaal geduurende Onze onvermoeyde Zorgen en Omzichtigheid, welke Wy zoo geduurende Onze afweezenheid uyt het Ryk, als terwyl Wy in het zelve tegenwoordig zyn, aangewend hebben, alle de Provintien om dit Koningryk het byzonder Geluk genieten van een algemeen Welzyn, een bestendige Vreede, Handhaving der oude Vryheden, Onderhouding van volkomen Ordre en Justitie , zonder de minste aanranding van buyten, en zonder eenige Onlusten van binnen , zouden die geenen, welke dit niet wilden erkennen, Vyanden moeten zyn beide van haar zelve en van haar Vaderland;[1] ▸ Het is zeker dat de Koning de Vyandlykheeden begint, maar vermits het Hof van WEENEN altoos zeer gereed is, om de Handelingen van PRUISSEN te lasteren, meend men verpligt te zyn om het Onderscheid tusschen Vyandlykheeden en Aanranding aan te toonen. Door Aanranding verstaat men alle Daaden, die met den zin van een Vredes-Tractaat regtsdraads strydig zyn: Een offensif Bontgenootschap van Vyanden, die men gaande maakt, en aanzet om een andere Mogentheid den Oorlog aan te doen; de Aanslagen om de Staaten van een andere Mogentheid te overrompelen; een overhaaste Inval in een andermansLanden: Alle deze verscheide Zaaken zyn ieder op haar zelve Aanrandingen, alschoon de laatste alleen in het geval van Vyandlykheeden komen.[2] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.